مشخصات (مشخصات زیر در بیمه نامه شما مکتوب می گردد. لطفاً در تکمیل آنها دقت نمایید.)

*نام مالک/صاحب پروژه: *تلفن همراه:
*مجری پروژه: *تلفن ثابت:
پست الکترونیک:
*آدرس پروژه: توضیحات: